Wszystko o rozwodzie

Wszystko o sprawie o rozwód.

Prowadząc swoją działalność prawną na terenie Wrocławia w ramach Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu nie zdawałem sobie sprawy jak częstym zapytaniem kierowanym do popularnej wyszukiwarki jest pytanie o sprawy o rozwód. Użytkownicy bardzo często zadają pytania o następującej treści:

 • ile kosztuje rozwód
 • ile czeka się na wyrok rozwodowy
 • rozwód z orzeczeniem o winie czy bez
 • jakie są przesłanki winy w rozwodzie
 • jak napisać pozew rozwodowy
 • jak przygotować się na rozwód
 • czy warto domagać się winy w rozwodzie
 • ile trwa postępowanie o rozwód

I wiele innych pytań.

Rozwód – ogólne informacje

Bardzo częstym zapytaniem w wyszukiwarce jest pytanie dobry prawnik rozwód, dobry adwokat rozwód, czy też zapytania odnoszące się bezpośrednio do obszaru, w który ma dojść do postępowania rozwodowego np. rozwód Wrocław, adwokat rozwód Wrocław, adwokat rozwód Opole, prawnik rozwód Opole itp. Liczne zapytania i popularność tych zapytań wskazuje, jak aktualną i powszechnie poszukiwaną problematyką jest problematyka dotycząca procesu rozwodowego. Analiza powyższego zapotrzebowania zmotywowała adwokatów działający w ramach naszej Kancelarii Adwokackiej do próby przygotowania pełnej informacji o rozwodzie i przebiegu rozwodu, tak przed Sądem, jak i w okresie poprzedzającym postępowanie rozwodowe w sądzie.

Rozwód z winą, czy bez winy.

Podstawowym i głównym pytaniem pojawiającym się przy każdym rozwodzie jest ustalenie, czy w procesie o rozwód domagać się winy (orzeczenia o winie) małżonka. Już na wstępie pamiętać należy, że proces trwa dłużej jeżeli sąd orzeka o winie. Zasadą jest związanie sądu w wypadku odstąpienia przez małżonków od domagania się orzeczenia winy za rozpad związku małżeńskiego. Innymi słowy jeżeli małżonkowie wspólnie zdecydują się że nie chcą winy w rozwodzie to sąd nie może sam zdecydować, że o winie będzie orzekał, jeżeli małżonkowie domagać się będą orzeczenia winy to sąd będzie musiał tę kwestię rozstrzygnąć. W takiej sytuacji sprawa o rozwód zakończy się jednym z trzech możliwych orzeczeń o winie:

 • ustalenie winy obojga małżonków w doprowadzeniu do rozwodu;
 • ustalenie winy żony w doprowadzeniu do rozwodu;
 • ustalenie winy męża w doprowadzeniu do rozwodu;

                W wypadku rozwodu, w którym żaden z małżonków nie będzie domagał się winny w rozkładzie pożycia małżeńskiego w wyroku rozwodowym sąd orzeknie, że odstępuje od orzekania o winie małżonka w doprowadzeniu do rozwodu.

Co daje orzeczenie winy w rozwodzie?

Przed podjęciem decyzji o domaganiu się lub nie winy drugiego małżonka poznać należy skutki prawne orzeczenia o winie. Rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków rodzi określone skutki prawne. Po pierwsze małżonek wyłącznie winny nie będzie mógł domaga się alimentów na siebie (alimentów na rzecz małżonka) ani w procesie rozwodowym, ani też po rozwodzie. Z drugiej strony małżonek, który nie ponosi winy w doprowadzeniu do rozwodu będzie mógł żądać alimentów od małżonka wyłącznie winnego. Co więcej inny jest zakres alimentów jakich może domagać się małżonek od małżonka wyłącznie winnego rozwodu. W wypadku rozwodu bez orzekania o winie lub rozwodu z winy obojga małżonków, alimenty na małżonka należą się tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy na skutek rozwodu małżonek ten znajdzie się w niedostatku i to tylko w zakresie uzasadnionych potrzeb. Sytuacja alimentów w rozwodzie wygląda zupełnie inaczej, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozwodu. W takiej sytuacji małżonek niewinny może domagać się od małżonka winnego rozwodu alimentów również jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Alimenty w takiej sytuacji mogą zostać zasądzone również jeżeli małżonek winny nie znalazł się w niedostatku. Pamiętać należy też, że przy rozwodzie z wyłącznej winy świadczenie alimentacyjne w zadzie jest nieograniczone w czasie, a jedyną okoliczność definitywnie kończącą te obowiązek jest zawarcie kolejnego związku małżeńskiego przez małżonka niewinnego.

Ile trwa rozwód z winą i rozwód bez orzekania o winie?

Generalną zasadą jest, że postępowania rozwodowe bez orzekania o winie nie tylko toczą się szybciej, ale również sądy szybciej wyznaczają termin rozprawy. Rozwód bez orzekania o winie trwa zazwyczaj od 3 – 9 miesięcy w zależności od sądu. Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie ile trwa rozwód z winą to sytuacja w tym przypadku wygląda mniej korzystnie. Zakładać należy, że proces rozwodowy z winą trwać będzie co najmniej rok (w I instancji). W zależności od ilości świadków oraz sądu do którego sprawa trafi rozwód takie może trwać nawet dwa lata. Generalną zasadą jest jednak że rozwód bez winy jest szybszy od rozwodu z winą. Jako przykład można podać kilka miast, w których  kancelaria prowadzi postępowania rozwodowe na terenie Polski:

 • rozwód Opole bez winy – średnio około 4 miesiące;
 • rozwód Opole z winą – średnio około 1,5 roku;
 • rozwód Wrocław bez winy – średnio około 6 miesięcy;
 • rozwód Wrocław z winą – średnio do 2 lat;
 • rozwód Gliwice z winą – ponad 2 lata;
 • rozwód Gliwice bez winy – średnio ok 6 miesięcy;

                Są to jedynie przykłady, obrazują one jednak dwie kluczowe kwestie. Postępowania rozwodowe bez winy trwają dużo krócej od postępowań rozwodowych z winą. Dodatkowo w zależności od Sądu Okręgowego, w którym toczy się sprawa rozwodowa termin ten będzie krótszy lub dłuższy.

Przesłanki winy w rozwodzie?

Podejmując decyzję, czy wnosić o rozwód z winy, czy bez winy warto przeanalizować jakie są przesłanki winny w rozpadzie współżycia małżeńskiego. Generalnie, już na wstępie wskazać należy, że przesłanki orzeczenia winy w postępowaniu rozwodowym są sprawą indywidualną i zawsze zależą od realiów konkretnej sprawy. Nie mniej jednak istnieje kilka klasycznych przesłanek winy. Wśród przesłanek orzeczenia winy w rozwodzie warto wymienić w szczególności:

 • zdradę małżeńską;
 • hazard jednego z małżonków;
 • alkoholizm jednego z małżonków;
 • przemoc w rodzinie;
 • znęcanie się;

                Są to główne przesłanki orzeczenia winy w postępowaniu rozwodowym. Pamiętać należy jednak, że jeżeli okoliczności orzeczenia winy występują po stronie każdego z małżonków to sąd rozwody orzeknie rozwód z winy każdego z małżonków. Kluczowym jest przy tym, że stopień zawinienia nie ma najmniejszego znaczenia.

Kiedy sąd odmówi rozwodu – negatywne przesłanki rozwodu

Czy istnieje możliwość oddalenia pozwu o rozwód? W zasadzie KRO przewiduje trzy takie sytuacje, w których Sąd będzie mógł oddalić pozew rozwodowy.

Po pierwsze w sytuacji gdy rozwód będzie sprzeczny z dobrem małoletnich dzieci stron. Kiedy Sąd stwierdzi, że dzieci są związane rodzicami, że rozwód doprowadzi do zachwiania ich rozwoju.

Drugą opcją jest sytuacja, w której małżonek niewinny rozwodu sprzeciwi się rozwodowi, a pozew o rozwód wytoczy małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa.

Trzecią sytuacja – w toku postępowania Sąd dojdzie do przekonania, że nie doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego.

W ramach naszej praktyki, kiedy rozwód prowadził Wrocław – Sąd Okręgowy we Wrocławiu nie zdarzyło się nam z oddalenie powództwa o rozwód.

Przesłanki orzeczenia rozwodu – trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego.

Małżonkowie domagający się rozwodu muszą wykazać w toku postępowania rozwodowego, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Trwały i zupełny rozkład pożycia oznacza, że więź małżeńska ustała w pełni na następujących płaszczyznach:

 • gospodarczej;
 • fizycznej;
 • uczuciowej;

                Aby rozkład pożycia małżeńskiego był trwały w procesie rozwodowym należy wykazać, że nie ma widoków na odżycie więzi małżeńskiej. Ze względu na powyższe przesłanki zalecamy złożenie pozwu o rozwód po około 6 miesiącach od daty rozstania się małżonków.

Alimenty w rozwodzie.

W toku postępowania rozwodowego sąd ma obowiązek zawrzeć kilka rozstrzygnięć w wyroku rozwodowym. Jednym z takich rozstrzygnięć jest ustalenie alimentów na dzieci lub na małżonka, a więc zakres w jakim poszczególny z małżonków ma się przyczyniać do zaspokajania potrzeb rodziny. Temat ustalenia wysokości alimentów w rozwodzie jest tematem bardzo obszernym. Z tego też powodu zostanie on omówiony w odrębnym artykule. Jeśli chodzi o wysokość alimentów to wahają się one w bardzo szerokim zakresie. W Polsce, w odróżnieniu od Niemiec, nie ma bowiem sztywnie ustalonych stawek alimentów. Dlatego też wysokość tych alimentów ustalona będzie zawsze indywidualnie w oparciu o kilka kryteriów takich jak:

 • uzasadnione potrzeby uprawnionego;
 • sytuacje majątkową zobowiązanego – jego możliwości zarobkowe;
 • dochody osoby uprawnionej lub drugiego z małżonków;
 • wiek;
 • ustalenie czy rozwód orzeczony był z wyłącznej winy stron;

                Temat alimentów w rozwodzie omówimy precyzyjnie w następnym artykule.

Kontakty i władza rodzicielska w rozwodzie.

Sąd orzekający rozwód zobowiązany jest do ustalenia władzy rodzicielskiej oraz kontaktów rodziców z dziećmi. Zasadą jest, że Sąd rozwodowy ogranicza władzę rodzicielską jednego z rodziców i orzeka, że drugi rodzic będzie miał prawo do decydowania o istotnych sprawach dziecka. W wyroku rozwodowym sąd ustala też kontakty rodzica z dziećmi. Jeśli chodzi o tendencję to orzekania tych kontaktów to co do zasady mamy aktualnie do czynienia z tendencją rozszerzającą. W sprawie o rozwód coraz częściej kontakty rodzica orzekane są z większą częstotliwością, nawet z ustaleniem prawa do kontaktów w ciągu tygodnia.

Odstąpienie od orzekania o władzy rodzicielskiej – plan rodzicielski

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w sytuacji w której rodzice chcą rozwieść się ugodowo istnieje możliwość przedstawienia planu rodzicielskiego w procesie rozwodowym. Przedłożenie kompletnego planu rodzicielskiego powinno doprowadzić do sytuacji, w której sąd bo zbadaniu jego treści odstąpi od orzeczenia o kontaktach i władzy rodzicielskiej.

Orzeczenie o wspólnie zajmowanym lokalu w rozwodzie.

W wyroku rozwodowym Sąd orzeka też o wspólnie zajmowanym przez małżonków lokalu mieszkalnym. Taka sytuacja ma miejsce bardzo rzadko, jedynie w sytuacji w której rozwodzący się małżonkowie zajmują wspólnie mieszkanie. Sąd orzeka wtedy w jaki sposób małżonkowie mają korzystać z tego lokalu, wskazując nawet, z których poszczególnych pomieszczeń ma korzystać małżonkowie rozwiedzeni. Pamiętać należy, że takie orzeczenie może przestać być skuteczne bardzo szybko po rozwodzie.

Rozwód bez adwokata – wzór pozwu o rozwód

Postępowanie rozwodowe jest bardzo szerokim tematem. W serii zbliżających się artykułów będziemy starać się przybliżyć kwestie takiego postępowania i odpowiedzieć na bardzo często zadawane pytania. Na koniec warto wskazać dwie istotne kwestie. Po pierwsze, czy istnieje możliwość przeprowadzenie rozwodu bez prawnika w oparciu o materiały dostępne w Internecie i gotowy wzór pozwu o rozwód. W naszej ocenie w wypadku prostych spraw i dogłębnej analizy tematu taka możliwość hipotetycznie istnieje. Pamiętać należy jednak, że jeżeli w sprawie po drugiej stronie pojawia się adwokat lub radca prawny warto przynajmniej skonsultować sprawę z profesjonalnym pełnomocnikiem. W sytuacji gdy proces obejmuje rozwód z orzeczeniem winy sprawa wygląda zupełnie inaczej. Są to bardzo trudne procesy, rozwód z winą w naszej ocenie wymaga profesjonalnej pomocy.

Rozwód Wrocław, Rozwód Opole, Rozwód Gliwice

W ramach prowadzonej praktyki Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie kompleksowej obsługi procesów o rozwód tak z orzekaniem o winie, jak i bez orzekania o winie. Wszelkie informacje zawarte w artykule zostały przygotowane w oparciu o nasz doświadczenie w prowadzeniu rozwodów przed takimi sądami jak Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Sąd Okręgowy w Opolu, Sąd Okręgowy w Gliwicach.   

Najczęściej zadawane pytania:

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania o postępowanie rozwodowe:

Napisz odpowiedź