Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego. Reprezentujemy naszych Klientów m. in. w:

 • sprawach budowlanych
 • sprawach o wywłaszczenie nieruchomości
 • procedurze zaskarżania aktów prawa miejscowego

W ramach świadczonej obsługi prawnej Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w:

 • postępowaniu w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym z etapów toczącej się procedury administracyjne
 • w postępowaniach o wydanie decyzji przez organy I instancji
 • w postępowaniach odwoławczych o wydanie decyzji przez organy II instancji, w tym także przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi
 • w procedurze o wznowienie postępowania zakończonego prawomocną decyzją administracyjnego
 • w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
 • w postępowaniu toczącym się przez Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

W ramach świadczonej pomocy Kancelaria zajmuje się również:

 • sporządzaniem opinii prawnych
 • sporządzaniem projektów wniosków inicjujących postępowanie administracyjne
 • sporządzaniu projektów aktów administracyjnych, m. in. uchwał, zarządzeń oraz decyzji administracyjnych na zlecenie organów administracji publicznej