Odszkodowanie OC za wypadek samochodowy - jak się przygotować do sprawy w sądzie?

W poprzednim artykule zostały omówione roszczenie przysługujące poszkodowanemu w wypadku samochodowym z Towarzystwa Ubezpieczeń OC. W tym zaś artykule zostanie omówione przygotowanie się do sprawy o zapłatę odszkodowania z OC. Już na wstępie należy zaznaczyć, że poszkodowany ubiegający się o zapłatę odszkodowania OC z tytułu wypadku komunikacyjnego musi odpowiednio przygotować się do “walki” o należne mu odszkodowanie. Powyższa konieczność jest o tyle istotna, iż sprawy o zapłatę odszkodowania w dużej mierze uzależnione są od wyniku postępowania dowodowego. Innymi słowy im większy i lepszy jakościowo materiał dowodowy przedstawiony zostanie przed sądem, tym większe szanse na uzyskanie wyższej kwoty.

Udowodnienie winy sprawy

Pierwszym kluczowym faktem, który musi zostać udowodniony przez powoda jest fakt spowodowania wypadku przez sprawcę. W zasadzie dostępne są w tym zakresie dwa dowody:

  • pisemne oświadczenie sprawcy o spowodowaniu wypadku;
  • prawomocny wyrok skazujący za popełnienie przestępstwa/wykroczenia polegającego na spowodowaniu wypadku.

Odnosząc się do pierwszego ze wskazywanych dowodów pamiętać należy o kilku istotnych kwestiach. W pierwszej kolejności pisemne oświadczenie sprawcy wypadku winno wskazywać dokładne dane uczestników (w tym sprawcy) wypadku, dane pojazdów w nim uczestniczących, datę oraz miejsce wypadku oraz opis jego przebiegu. Niebywale istotnym jest wskazanie w takim oświadczeniu, iż wypadek samochodowy nastąpił z wyłącznej winny sprawcy. Okoliczność ta ma duże znaczenie dla możliwości miarkowania przez sąd wysokości odszkodowania. Pisemne oświadczenie sprawcy wypadku samochodowego winno zostać podpisane przez sprawcę tego wypadku.

Drugą z form udowodnienia odpowiedzialności, jest przejście drogi karnej, a więc przeprowadzenie całego postępowania, czy to dotyczącego popełnienia przestępstwa, czy wykroczenia. Rozwiązanie to jest o tyle lepsze od wcześniej wskazanego, iż prawomocny wyrok skazujący wiąże sąd cywilny. W konsekwencji sprawca wypadku nie będzie posiadał – już po skazaniu – obiektywnej możliwości przeprowadzenia przeciwdowodu. Rozwiązanie to ma o tyle istotne znaczenie, iż w zasadzie przebieg zdarzenia oraz jego konsekwencje będą już nakreślone przez sąd karny w pisemnym uzasadnieniu wyroku (o ile takie uzasadnienie zostanie sporządzone).

Udowodnienie odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń

W tym zakresie w zasadzie wymaganym jest posiadanie jedynie wiarygodnej informacji w jakim Towarzystwie Ubezpieczeń był ubezpieczony sprawca wypadku oraz ewentualnie numeru polisy. Pamiętać należy, iż do obowiązku kierowców należy nie tylko posiadanie aktualnie wykupionej polisy OC, ale również posiadanie przy sobie dowodu na wykupienie tej polisy.

Udowodnienie wysokości szkody

Jak już wskazywano w poprzednim artykule przez pojęcie szkoda należy rozumieć stratę materialną. W konsekwencji, jeżeli w skutek wypadku samochodowego powstaje strata materialna obowiązkiem poszkodowanego w skutek wypadku komunikacyjnego jest wykazanie wysokości poniesionych strat. Zazwyczaj w odniesieniu do wypadków komunikacyjnych roszczenia odszkodowawcze sprowadzają się do kosztów naprawy samochodu. Istotnym w tym zakresie jest udowodnienie rzeczywistych kosztów naprawy – jeżeli została ona już wykonana – np. fakturą VAT wystawioną przez serwis, czy też w sytuacji gdy naprawy jeszcze nie wykonano np. kosztorysem takiej naprawy sporządzonym przez serwis samochodowy.

W zakres szkody wchodzić będą również wszelkie koszty poniesione w związku z przeprowadzonym leczeniem i rehabilitacją. Koszty te najlepiej wykazywać wystawionym fakturami VAT np. za zakup środków medycznych, przebyte zabiegi, koszty rehabilitacji itp.

Jako szkodę należy uznać również koszty związane z brakiem możliwości eksploatacji samochodu – koszty dojazdów np. do pracy, na uczelnie itp. tu także największą moc dowodową będzie posiadać faktura VAT, ale istnieje również możliwość wykazania tych kosztów paragonami.

Finalnie w zakres szkody na skutek wypadku samochodowego wchodzić będą utracone zarobki. Poszkodowany wypadkiem może posłużyć się np. rocznymi zeznaniami podatkowymi, rejestrem VAT, podatkową książką przychodów i rozchodów, w celu wykazania swojego miesięcznego dochodu.

 Udowodnienie wysokości zadośćuczynienia

Finalnie wskazać należy, iż odniesione w skutek wypadku komunikacyjnego obrażenia (uszczerbek na zdrowiu) powodują ból i cierpienie u poszkodowanego, które stanowi podstawę do zapłaty odpowiednie zadośćuczynienia. W celu wykazania stopnia intensywności tego bólu i cierpienia niebywale istotnym jest tak wskazanie następstw wypadku (uszczerbku na zdrowiu) oraz sposobu, czasu i przebiegu jego leczenia. W tym zakresie poszkodowany musi zebrać całość dokumentacji medyczne obrazującej powyższe fakty. Do takiej dokumentacji należeć będą przede wszystkim:

  • historia choroby;
  • zaświadczenia i wypisy ze szpitala;
  • informacje o zalecanym leczeniu;
  • dokumentacja wskazująca na przebieg leczenia;
  • zwolnienia lekarskie;
  • dokumentacja medyczna z ZUS;

Skompletowania powyższej dokumentacji w sposób rzetelny i pełny pozwala poszkodowanemu dochodzić stosownych kwot z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek komunikacyjny. Pamiętać należy przy tym, iż im obszerniejsza i pełniejsza dokumentacja, tym wyższe szanse na uzyskanie pozytywnego wyroku Sądu. Zaznaczyć należy finalnie, iż zazwyczaj kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania wypłacane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe OC są niższe, niż te które po zgromadzeniu odpowiednich dowodów, można uzyskać na drodze sądowej.

Artykuł sporządził adwokat Mateusz Jankowski z Kancelaria Adwokacka Wrocław – wieloletni praktyk w zakresie pozyskiwania odszkodowań za wypadki komunikacyjne. W razie pytań zapraszam do kontaktu.

Napisz odpowiedź