Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu

Sąd w Lublinie i jego nakazy zapłaty

Coraz częściej spotykane są przypadki zaskakujących egzekucji komorniczych prowadzonych na podstawie nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Niejednokrotnie dłużnik o prowadzonej przeciwko niemu sprawie dowiaduje się na etapie postępowania egzekucyjnego, kiedy nakaz zapłaty jest już prawomocny i stanowi tytuł wykonawczy. Dzieje się tak dlatego, że zazwyczaj nakazy zapłaty wydawane w EPU (elektronicznym postępowaniu wykonawczym) dotyczą przedawnionych wierzytelności, Sąd zaś nawet nie zapoznaje się z dowodami świadczącymi o istnieniu długu. Powodem w takich sprawach jest dodatkowo zupełnie nieznany dla dłużnika podmiot – zwykle różnego rodzaju fundusze inwestycyjne (sekurytyzacyjne), lub firmy zajmujące się skupowaniem długów.

Jak wygląda postępowanie w sprawie wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Podmiot, który nabywa przedawnioną wierzytelność zgłasza swoje roszczenie do Sądu w Lublinie. Wszystkie czynności na tym etapie wykonywane są za pomocą specjalnego konta utworzonego w Sądzie Rejonowym w Lublinie. Zgłaszając pozew nabywca wierzytelności zazwyczaj zamieszcza bardzo skromny opis, ograniczający się do stwierdzenia że podmiot ten nabył wierzytelność i że jest ona wymagalna. Następnie w takiej informacji elektronicznej do sądu wymieniane są dowody, których jednak nie przedstawia się Sądowi. Na podstawie takiej informacji (bez weryfikacji faktów) Sąd w Lublinie wydaje nakaz zapłaty, który następnie zazwyczaj doręczany jest na już nieaktualny adres pozwanego. Ze względu na fakt, iż adresy podane w pozwie nie są aktualne, dochodzi do tzw. podwójnego awizowania listu z nakazem zapłaty i upłynięcia terminu do zgłoszenia sprzeciwu od tego nakazu. W konsekwencji nakaz zapłaty wydany w postępowaniu elektronicznym, bez jakiejkolwiek weryfikacji dowodów przez Sąd i bez możliwości obrony uprawomocnia się i następnie stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji przez komornika.

Czemu komornik puka do drzwi?

Dla dłużników zazwyczaj stanowi to zasadnicze zaskoczenie, gdy dowiadują się, iż właśnie wszczęta została przeciwko nim egzekucja komornicza, w szczególności iż nie są oni w stanie ustalić jakiego zobowiązania miałaby dotyczyć ta egzekucja. Z akt komorniczych dłużnik również nie będzie w stanie zbyt wiele się dowiedzieć. Jedynym dokumentem, który znajdzie się w takich aktach oraz będzie posiadał jakąkolwiek przydatność dla oceny sytuacji będzie nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy w Lublinie w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Tym bardzie sprawa jest utrudniona, iż nakaz ten nie ma uzasadnienia, nie znajdziemy tam żadnej informacji o podstawie jego wydania (umowie, zobowiązaniu, zadłużeniu itp.) dodatkowo powodem będzie i tak inna firma, niż ta u której powstał dług.

Jak się bronić przed taką egzekucją?

Pierwszą i podstawową zasadą w takich sytuacjach jest szybki działanie. Dowiadując się o egzekucji należy niezwłocznie ustalić sygnaturę akt, których egzekucja dotyczy. Następnie należy skontaktować się telefonicznie z Sądem w Lublinie i starać się ustalić (choć nie zawsze jest to możliwe) na jaki adres był nakaz doręczony oraz czy doszło do jego podwójnej awizacji. Kolejnym krokiem jest złożenie odpowiedniego pisma w tymże Sądzie i powiadomienie Sądu o dwóch rzeczach:

  • że w dacie doręczenia nakazu zapłaty nie zamieszkiwało się już pod adresem na jaki został on doręczony – najlepiej w tej sytuacji doręczyć odpowiednie dowody;
  • że objęta postępowaniem wierzytelność nie istnieje lub jest już przedawniona;

Istotnym jest aby w piśmie do Sądu domagać się uchylenia klauzuli wykonalności oraz uchylenia nakazu zapłaty. Bez takich wniosków egzekucja może być dalej prowadzona przez komornika.

Następnie należy przesłać wszystkie pisma przesłane do Sądu również do komornika wraz z wnioskiem o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. W momencie otrzymania jakiegokolwiek postanowienia Sądu o uchyleniu nakazu zapłaty lub klauzuli wykonalności, należy natychmiast zwrócić się do komornika o umorzenie egzekucji. Większość z w/w czynności niestety najlepiej jest wykonać w terminie nie przekraczającym siedmiu dni od dowiedzenia się o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym.

Sąd nie bada przedawnienia z urzędu

Przedawnienie wierzytelności oznacza, iż wierzyciel nie ma prawa dochodzić jej zapłaty przed Sądem. Aby jednak móc skutecznie powoływać się na przedawnienie niezbędnym jest powołanie się na nie w piśmie adresowanym do Sądu. Bez wyraźnego wskazania, iż dłużnik powołuje się na zarzut przedawnienia Sąd nie może go uwzględnić.

Koszty postępowania

Aktualnie coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których prawidłowe przeprowadzenie w/w procedury doprowadza do obciążenia kosztami postępowanie egzekucyjnego wierzyciela, a w postępowaniu sądowym do zasądzenia od wierzyciela na rzecz dłużnika kosztów procesu – nawet w sytuacji gdy faktycznie do niego nie dojdzie.

Komornik nie pomoże

W sytuacji gdy wszczęte zostanie taki “zaskakujące” postępowanie egzekucyjne zazwyczaj dłużnik nie ma co liczyć na pomoc ze strony komornika. Pamiętać bowiem należy, iż w tego typu postępowaniu komornika nie ma żadnego obowiązku informowania dłużnika o możliwych środkach obrony. Jest wręcz przeciwnie komornik w postępowaniu egzekucyjnym w zasadzie reprezentuje interesy wierzyciela. Odpowiada on bowiem za skuteczne przeprowadzenie egzekucji. W prowadzonej przez Kancelarię Adwokacką praktyce nie zdarzyła się nigdy sytuacja, w której informacje przedstawione w niniejszym artykule zostałyby przekazane dłużnikowi przez komornika. Zazwyczaj informacje uzyskiwane przez naszych Klientów w momencie wyjaśniania sprawy sprowadzały się do stwierdzenia, że nakaz zapłaty jest prawomocny i nic nie da się już z tym zrobić.

Napisz odpowiedź