Czy mam zapłacić?

Czym jest Fundusz Sekurytyzacyjny?

Fundusz Sekurytyzacyjny to fundusz, którego celem jest gromadzenie środków na wykup wierzytelności oraz egzekucja (pozywanie) o te wierzytelności. Obecnie na terenie Polski funkcjonuje znaczna ilość takich funduszy, wśród nich można wymienić m. in. takie fundusze jak: Ulitimo, EasyDEBT, Prokura, EOS1, EQUES DEBITUM, Debito itp.

Pierwsze wezwanie do zapłaty

Klasycznym działaniem Funduszy Sekurytyzacyjnych po nabyciu wierzytelności (najczęściej od banku lub instytucji kredytowej) jest podejmowanie starań mających na celu doprowadzenie do pozasądowej spłaty długu. Działania te zazwyczaj inicjowane są pisemnym wezwaniem do dobrowolnej spłaty zadłużenia. W pierwszym wezwaniu do takiej zapłaty często znajdą się oferty rozłożenia spłaty na raty, obniżenia całości zadłużenia, promocje związane z dokonaniem pierwszej spłaty, czy też innego rodzaju bonusy, które dłużnik ma możliwość otrzymać, jeżeli dokona pierwszej spłaty zadłużenia. Zazwyczaj przy tym pierwsza rata jest stosunkowa niska w odniesieniu do całości długu, w przedsądowych wezwaniach do zapłaty brak jest jakichkolwiek dalszych informacji co do sposobu spłaty zobowiązania. Co więcej, tego rodzaju pisma, poza wskazaniem, iż Fundusz Sekurytyzacyjny nabył od banku lub innej firmy wierzytelność, nie podają jakichkolwiek precyzyjnych informacji co do tej wierzytelności. W szczególności brak jest załączonej kopii umowy zawartej z pierwotnym wierzycielem, wskazania, kiedy dług stał się wymagalny, czy też kiedy doszło do wypowiedzenia umowy.

Częstą praktykę Funduszy stanowi wielokrotne ponawianie tego rodzaju wezwań, kwoty pierwszej spłaty będą stawały się przy tym mniejsze, a pisma, w których  Fundusz Sekurytyzacyjny przekonywać będzie natomiast dłużnika, iż w jego (dłużnika) najlepszym interesie będzie dokonanie jakiejkolwiek wpłaty na rzecz Funduszu – częstsze.

Dlaczego wezwania do zapłaty wydają się być wręcz okazją dla dłużnika?

Fundusze Sekurytyzacyjne, kierując wezwania do zapłaty, kreują ich treść w powoływany wyżej sposób w celu doprowadzenia do dobrowolnej spłaty pierwszej raty zadłużenia. Dzieje się tak dlatego, iż znaczna część Funduszy Sekurytyzacyjnych (handlarzy długów) nabywa przedawnione wierzytelności, a więc takie, które w wypadku trafienia sprawy do Sądu, mogą być skutecznie kwestionowane przez dłużnika.

Zapłata bowiem jakiejkolwiek części zadłużenia stanowi tzw. konkludentne (dorozumiane) uznanie długu. Uznanie długu natomiast powoduje przerwanie biegu przedawnienia, a tym samym utratę możliwości powoływania się przez dłużnika na zarzut przedawnienia wierzyteności.

O tym, jak zwalczać nakazy zapłaty i pozwy ze strony Funduszy Sekurytyzacyjnych przeczytacie Państwo w następujących artykułach:

Otrzymując wezwanie do zapłaty od Funduszu Sekurytyzacyjnego, przed podjęciem decyzji o dokonaniu częściowej nawet spłaty zadłużenia wskazanego w wezwaniu, najlepiej najpierw sprawę tę skonsultować.

Z tych też powodów przed dokładnym ustaleniem, jakiej konkretnie wierzytelności dotyczy wezwanie do zapłaty, nie powinno się dokonywać dobrowolnej spłaty. Jeżeli bowiem okaże się, że wierzytelność jest przedawniona, spłata choćby niewielkiej części długu z dużą dozą prawdopodobieństwa doprowadzi do przerwania biegu przedawnienia, co też otworzy drogę sądową do egzekucji tego długu.

                 Niniejszy artykuł został sporządzony przez adw. Mateusz Jankowskiego z Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu specjalizującego się m. in. w prawie cywilnym.

Napisz odpowiedź