Nękanie przez firmę windykacyjną

Nękanie przez firmę windykacyjną

W dzisiejszych czasach coraz powszechniejszą metodą windykacji długów jest prowadzenie procesu windykacyjnego poza postępowaniem sądowym, w sposób który może budzić zasadnicze zastrzeżenia z punktu widzenia moralnego oraz zasad współżycia społecznego. Powszechną praktyką stało się wielokrotne dzwonienie do dłużnika (wręcz po kilka razy dziennie), nieustanne wysyłanie monitów i wezwań do zapłaty (tak w formie maili, pism, jak i SMS), a wręcz wizyty pracowników firmy windykacyjnej w domu oraz pracy dłużnika. Wydaje się, iż najnowsze orzecznictwo daje nadzieję dłużnikom i możliwość ochrony ich praw określając takie działania jako nękanie przez firmę windykacyjną.

Czemu firmy windykacyjne uporczywie kontaktują się z dłużnikiem

Wielokrotnie zdarza się, iż firmy windykacyjne działają na zlecenie tzw. handlarzy długów (a więc firm, które zarabiają na kupnie przedawnionych lub nieegzekwowalnych wierzytelności). Podmioty takie posiadają pełną wiedzę, iż ich roszczenia w wypadku poddania ich pod osąd mogą nie zostać uznane, powództwo zaś zmusi firmy te jedynie do zapłaty kosztów przegranego procesu. Z tego powodu angażuje się bardzo duże środki i wysiłek w celu doprowadzenia do zapłaty chociażby części wierzytelności przez dłużnika. Powyższe bowiem z jednej strony prowadzi do zyskania jakichkolwiek środków z bardzo ryzykowanej inwestycji, z drugiej zaś prowadzi do tzw. niewłaściwego uznania długu.

Czy telefony i inny kontakt firm windykacyjnych jest zgodny z prawem?

Generalnie funkcjonuje zasada, iż wierzyciel dążący do odzyskania należnej mu wierzytelności nie narusza prawa. Zasada ta jednak posiada pewne obostrzenia. Musi bowiem takie firma windykacyjna działać w sposób zgody z zasadami współżycia społecznego, wezwania do zapłaty muszą zaś mieć swój umiar. Sytuacja ulega zasadniczej zmianie w sytuacji gdy dłużnik takiej firmy windykacyjnej lub jej zleceniodawcy jednoznacznie oświadczy, iż kwestionuje istnienie długu oraz oczekuje na postępowanie sądowe. Dalsze wielokrotne kontakty ze strony firmy windykacyjnej stanowić mogą w takiej sytuacji nękanie dłużnika i naruszenie jego dóbr osobistych. W orzecznictwie wskazuje się, iż takie działania nie tylko naruszają godność dłużnika i jego dobre imię, ale również prawo do prywatności oraz jego wolność korespondencji. W jednym ze swoich orzeczeń Sąd Apelacyjny w Krakowie wskazał wręcz, iż wolność korespondencji polega nie tylko na prawie do wysyłania i odbierania korespondencji, ale również na prawie do nieotrzymywania niechcianych listów, telefonów, maili czy wiadomości sms. Działania naruszające powyższe dobra osobiste będą działaniami niezgodnymi z prawem. W konsekwencji więc uporczywa windykacja może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej.

Pracownik firmy windykacyjnej może popełniać przestępstwo!

Analizując powyższy problem nie sposób również pominąć treści art. 190a Kodeksu Karnego, stanowiącego “Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” Powyższy przepis penalizuje działania polegające na nękaniu innej osoby. Do takich działań zaliczyć można wielokrotnie kontaktowanie się z dłużnikiem, o ile forma tego kontaktu będzie mogła obiektywnie i jednocześnie subiektywnie wzbudziła w dłużniku poczucie zagrożenia lub też o ile narusza ona prywatność dłużnika. Istotnym przy ocenie zaistnienia powyższych przesłanek odpowiedzialności karnej będzie tak ocena ilościowa (częstotliwość kontaktów), jak i jakościowa (treść i przebieg tych kontaktów). Wielokrotnie wskazywanie dłużnikowi, iż będzie on obiektem zainteresowania służb detektywistycznych może niewątpliwie wzbudzać w nim poczucie zagrożenia, liczne zaś wizyty w domu windykatorów nie tylko mogą naruszać prywatność dłużnika, ale powyższe poczucie zagrożenia potęgować.

Jak się bronić przed bezprawną windykacją?

W zasadzie istnieją dwie drogi ochrony dłużnika przed bezprawną windykacją:

  • złożenie pozwu o naruszenie dóbr osobistych;
  • złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa;

 

                Skuteczność każdej z przytoczonych metod zależeć będzie od przebiegu konkretnego przypadku, częstotliwości kontaktu, treści poszczególnych wiadomości i ich formy. Aktualne orzecznictwo jednoznacznie wskazuje jednak, iż ochrona przed uporczywą windykacją długu jest możliwa i może okazać się skuteczna. W każdej sprawie istotnym będzie kategoryczne oświadczenie o sprzeciwie wobec takich działań oraz udokumentowanie poszczególnych zdarzeń. Dzięki takim działaniom możliwe będzie wykazanie przed Sądem zaistnienie przesłanek dla odpowiedzialności firmy windykacyjnej lub jej pracowników.

 

                Artykuł sporządził adwokat Mateusz Jankowski prowadzący Kancelarię Adwokacką we Wrocławiu.

Napisz odpowiedź